Verkoopvoorwaarden

Zoals ieder bedrijf hebben wij ook onze "spelregels", die wij leveringsvoorwaarden noemen. Deze zijn hieronder volledig afgedrukt. U en uw bedrijf accepteert onze voorwaarden op het moment dat u een artikel of dienst van Klop Verkoop afneemt.

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop en verkoop waarbij de onderneming Klop Verkoop B.V. optreedt als verkoper. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Klop Verkoop B.V. nader kortheidshalve te noemen “de verkoper”, zich daarmee schriftelijk akkoord verklaart. Diegene die bij verkoper goederen bestelt zal gelden als koper, ook indien op verzoek van de koper de factuur van betreffende levering op naam van een derde wordt gesteld en/of op verzoek van de koper aan deze derde wordt gestuurd en/of de factuur door deze derde wordt betaald. Zulks onverminderd eventuele rechten die de verkoper jegens deze derde geldend zou kunnen maken. De onderhavige voorwaarden hebben te allen tijd voorrang boven eventuele voorwaarden van de koper of hier boven genoemde derden.

2. Koopprijs

2.1 Alle genoemde prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Levering geschiedt tegen de prijzen als ten tijden der levering geldend volgens onze alsdan van kracht zijnde prijsschalen. Bij levering op afroep is ten aanzien van iedere afzonderlijke partij bepalend de dag waarop afroep kan geschieden.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, zijn onze prijzen zonder B.T.W., verpakkingskosten, vracht, verzekering, montage, e.d. De desbetreffende kosten zijn voor rekening van koper.

2.4 Onze prijzen zijn af verkoopmagazijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen mocht zijn.

3. Levering en reclame

3.1 De levering geschiedt af magazijn door terbeschikkingstelling van de goederen aan de vervoerder.

3.2 De goederen reizen op kosten en risico van afnemer, ook wanneer verkoper de transportkosten draagt.

3.3 De koper dient de goederen dadelijk na aankomst te inspecteren op eventuele schaden en aantal, waarvan, bij gebreken een aantekening gemaakt moet worden op de pakbon.

3.4 Tenzij binnen twee maal 24 uur na aflevering een reclame bij ons binnengekomen is en deze binnen een verdere termijn van twee maal 24 uur door koper schriftelijk aan ons bevestigd is, gelden de goederen als onvoorwaardelijk door koper aanvaard, behoudens, onverhoopte, verborgen gebreken.

3.5 Verborgen gebreken dienen onverwijld na ontdekking aan ons gemeld te worden.

3.6 Generlei aanspreken ter zake van enig gebrek kunnen worden geldend gemaakt na verloop van een maand vanaf het tijdstip van verzending.

3.7 Geringe afwijkingen in kleuren, gewichten, maten, etc. zijn geen grond voor reclame en kunnen geen aanleiding geven tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Een en ander staat ter beoordeling van de verkoper.

3.8 Geen reclame kan worden aanvaard indien het geleverde geheel of gedeeltelijk is verkocht, verwerkt of daarover op enigerlei wijze door de koper is beschikt.

3.9 Ingediende reclames ontheffen de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

4. Overmacht

4.1 In geval van overmacht wordt onze leveringsverplichting opgeschort totdat de overmachtssituatie en haar gevolgen voor ons bedrijf zijn komen te vervallen. Heeft de overmachtssituatie of haar gevolgen langer dan 2 maanden geduurd, dan kan de koper de overeenkomst vervallen verklaren.

4.2 In geval van overmacht mogen wij de levering in gedeelten uitvoeren.

4.3 Op levering na overmacht is artikel 2.2 van toepassing.

4.4 Onder overmacht vallen al die van onze wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van onze verplichtingen in belangrijke mate wordt belemmerd of verhinderd, stakingen in eigen bedrijf, wanprestatie of overmacht bij toeleveranciers, moeilijkheden bij transport, ijsgang, overstromingen, oorlog, onlusten, brand, e.d. daaronder begrepen.


5. Aansprakelijkheid

5.1 Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot gratis herlevering of gratis herstel van de betrokken goederen. Wij kunnen derhalve in geen geval aansprakelijk worden gesteld o.m. voor bedrijfsschaden, schaden aan het werk waarvoor de goederen gebruikt werden e.d.

6. Gebruikte Goederen

6.1 Voor gebruikte goederen kunnen wij in geen enkel opzicht instaan, derhalve ook niet voor verborgen gebreken.

7. Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na dato van onze facturen. Compensatie door de koper is niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.2 In geval van niet-tijdige betaling is aan ons een rente verschuldigd van 2,5% boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien bij niet-tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, kosten van advocaat ten laste van koper.

7.3 De verkoper is te allen tijde gerechtigd om vooruit betaling van de koopprijs te vorderen. Bij gebreke van voldoening daaraan door de koper zal de verkoper ontslagen zijn van zijn verplichtingen.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan het moment dat alle vorderingen op de koper inclusief kosten zijn voldaan. Wij zijn gerechtigd in geval van niet- tijdige betaling de goederen te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing weg te doen halen.

8.2 De koper zal eventuele beslagleggers en derden die rechten pretenderen op de goederen mededeling doen van het eigendomsrecht van de verkoper.

8.3 Na het sluiten van de koopovereenkomst komen de gekochte goederen volledig voor rekening en risico van koper.

9. Retourzendingen

9.1 Verkochte en ter beschikking gestelde goederen worden niet meer teruggenomen door de verkoper, tenzij samenhangen met een door de verkoper als geldig aangemerkte reclame op grond van artikel 3.2 van deze voorwaarden en niet dan na toestemming door de verkoper tot retourzending.

9.2 De kosten gemoeid met de retourzending komen voor rekening van de koper. Bij retournering worden daarnaast 15% administratiekosten aan de koper in rekening gebracht. Een en ander tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.3 Nadat de verkoper een reclame en daarop volgend eventueel een retourzending goedgekeurd en in behandeling heeft genomen wordt door hem beoordeeld of de reclame kan worden afgewikkeld door herstel van de goederen, door vergoeding in de vorm van te leveren goederen danwel door het verstrekken van een geldelijke vergoeding. De keuze voor een van deze maatregelen alsmede de uitvoering daarvan (waaronder bepaling van de hoogte van de geldelijke vergoeding) staan geheel ter beoordeling van de verkoper.

10. Technische voorlichting

10.1 Onze medewerkers voeren hun werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit.

10.2 Generlei aansprakelijkheid voor onverhoopte tekortkomingen in hun werkzaamheden kan evenwel door ons aanvaard worden. Alle gegevens, berekeningen e.d. die wij aan afnemer of derden ter beschikking stellen, dienen door hen te worden getoetst en zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dienovereenkomstige werkzaamheden, ook voor wat betreft de vereisten van de veiligheidswet.

11. Diversen

11.1 Algemene of bijzondere voorwaarden van afnemer zijn niet op onze rechtsverhouding met hem van toepassing, tenzij uitsluitend in zover wij daarin uitdrukkelijk schriftelijk bewilligd mochten hebben.

12. Geschillen

12.1 Alle geschillen van welke aard ook tussen verkoper en koper worden uitsluitend aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Dordrecht.
Klop Verkoop b.v. - Stuartweg 31 - Vianen - T (030) 6695000 - info@klop.com | Verkoopvoorwaarden